administrator

Законодателни промени в Закона за насърчаване на инвестициите

В началото на месец март 2024 г. бяха извършени законодателни промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Измененията в ЗНИ са продиктувани от Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета, който създава рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза. Целта на законодателните промени е да хармонизира националното законодателство с европейското, […]

Законодателни промени в Закона за насърчаване на инвестициите Read More »

Нов Закон за Българската народна банка

На 13 февруари 2024 г. беше обнародван в „Държавен вестник“ изцяло нов Закон за Българската народна банка (ЗБНБ). Той има за цел да осигури правната рамка за интегрирането на България в Евросистемата и въвеждането на еврото като официална валута. Законът предвижда актуализация на националното законодателство, за да отговаря на стандартите на Европейския съюз (ЕС) и

Нов Закон за Българската народна банка Read More »

Придобиване на земя от граждани на Европейския съюз в Република България

На 18 януари 2024 г. Съдът на Европейския съюз (ЕС) се произнесе по въпроса за това дали предвиденото ограничение в българското законодателство за чужди граждани да придобиват земя в България противоречи на европейското законодателство. Съдът на ЕС постанови решението си по повод отправено до него преюдициално запитване от Районния съд в гр. Бургас, пред който

Придобиване на земя от граждани на Европейския съюз в Република България Read More »

Предстоящи законодателните промени в Закона за счетоводството

Предстои в брой 105 на българския „Държавен вестник“ да бъдат обнародвани законодателните промени в Закона за счетоводството. Причините за измененията в Закона за счетоводството могат да се обобщят в две направления: Първата причина е да се съобрази българското законодателство с европейската Директива (ЕС) 2021/2101 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2021г. за

Предстоящи законодателните промени в Закона за счетоводството Read More »

Приети на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност

На първо четене в Народното събрание на Република България в средата на месец ноември бяха приети промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Една част от предложенията касаят осигуряването на правилното събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане. Целта на законодателните промени е да се улесни процесът на начисляване и плащане

Приети на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност Read More »

Нова правноорганизационна форма – ДПК (Дружество с променлив капитал)

Българският законодател промени Търговския закон, като създаде възможност да се учреди нова правноорганизационна форма – ДПК (Дружество с променлив капитал), чиято цел е ориентирана преимуществено към развиващите се иновативни стартъп компании. До средата на следващата година българската Агенция по вписванията трябва да осигури възможност за подаването на заявления, касаещи новия вид дружество. С приетите промени

Нова правноорганизационна форма – ДПК (Дружество с променлив капитал) Read More »

Промените в правилата за служебните командировки и специализации в чужбина

На 15.08.2023 г. в „Държавен вестник“ на България бяха публикувани промените в правилата за служебните командировки и специализации в чужбина, които Министерския съвет прие с Постановление № 110 от 10 август 2023 г. Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина е приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. Тя определя

Промените в правилата за служебните командировки и специализации в чужбина Read More »

Законодателни промени в Закона за особените залози

През 2016 г. беше приета законодателна промяна в Закона за особените залози (ЗОЗ) на Република България, съгласно която Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенция по вписванията, структура, която се подчинява на министъра на правосъдието. До този момент ЦРОЗ се ръководеше от директор назначен от министъра на правосъдието. Законодателните промени, които посочват пряко,

Законодателни промени в Закона за особените залози Read More »

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

В средата на месец май, тази година, беше в внесен в Народното събрание на Република България Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Законодателните промени целят усъвършенстване на нормативната уредба относно интегриране в заетост на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда, прецизиране на разпоредбите на Закона за

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта Read More »

Промени в режима за командироване на работници и служители в страната

На 22.03.2023 г. Министерският съвет на Република България прие промени в режима за командироване на работници и служители от една страна в страната и от друга страна в чужбина. По-долу са разгледани законодателните промени, които касаят командировките в страната. С предложените промени в Наредбата за командировките в страната (НКС) се предвижда повишаване на минималния размер

Промени в режима за командироване на работници и служители в страната Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!