Адвокатска кантора - Нина Ботева

Законодателни промени в Закона за особените залози

През 2016 г. беше приета законодателна промяна в Закона за особените залози (ЗОЗ) на Република България, съгласно която Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенция по вписванията, структура, която се подчинява на министъра на правосъдието. До този момент ЦРОЗ се ръководеше от директор назначен от министъра на правосъдието.

Законодателните промени, които посочват пряко, че ЦРОЗ се води от Агенция по вписванията, са регламентирани в глава V на ЗОЗ. В тази част на нормативния акт се урежда: започването на производството; проверка на заявлението; вписване; заличаване; отказ на вписване; обжалване на отказа и др. Предвижда се ЦРОЗ да се води като електронна база данни в Агенция по вписванията.

Промяната е съществена за организацията и работата на ЦРОЗ. От администрирането на ЦРОЗ от Агенция по вписванията се очаква модернизиране и усъвършенстване на информационната система в посока на пълното ѝ електронизиране с цел предоставяне на електронни административни услуги, в т. ч. електронно заявяване на вписванията и осигуряване на електронен достъп до информацията. Съсредоточаването на едно място на информацията за търговците и за учредените от тях залози на движими вещи и вземания ще даде възможност за предоставяне на потребителите на извънредно широк кръг услуги от типа „едно гише“ като освен това ще създаде гаранции за сигурна и прозрачна среда за сключване и изпълнение на договори, свързани с кредитиране, и тяхното обезпечаване.

В тази връзка министърът на правосъдието е издал Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до ЦРОЗ. В наредбата се определят: съдържанието и формата на заявленията и исканията за вписвания и обявявания; формати за подаване на електронни документи по електронен път; задължения на Агенция по вписванията относно получаването на електронни заявления; осигуряването на достъп до регистъра и др. Наредба регламентира, че за всеки залогодател – купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, ползвател по договор за лизинг, лице, върху чието имущество е наложен запор – се открива персонална електронна партида, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на ЗОЗ. По партидата се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените откази и други документи, които могат да съдържат и лични данни. Агенцията по вписванията осигурява регистриран достъп до делото на залогодателя. Достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на искане и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.

Измененията в ЗОЗ предвиждат публичният достъп до информацията в ЦРОЗ, чрез интернет да бъде безплатен, като единствено за извършените от служител на Агенция по вписванията писмени справки и издаване на удостоверения ще се дължи държавна такса. В крайна сметка е известно към настоящия момент, че ЦРОЗ ще заработи към Агенция по вписванията от 1 юли 2023 г.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!