Адвокатска кантора - Нина Ботева

Нов Закон за Българската народна банка

На 13 февруари 2024 г. беше обнародван в „Държавен вестник“ изцяло нов Закон за Българската народна банка (ЗБНБ). Той има за цел да осигури правната рамка за интегрирането на България в Евросистемата и въвеждането на еврото като официална валута. Законът предвижда актуализация на националното законодателство, за да отговаря на стандартите на Европейския съюз (ЕС) и да разреши несъответствията, посочени в докладите за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия. Тези доклади се базират на член 140 от Договора за функциониране на ЕС и оценяват икономическото приближаване и съответствието на законите на държавите-членки с изискванията на ЕС.

За да се интегрира БНБ в Евросистемата, е необходимо да се разработи нова правна структура, която да е в пълно съответствие с Договора за функциониране на ЕС и Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и ЕЦБ. Това включва гарантиране, че БНБ може да изпълнява задачите, определени от Евросистемата, и да участва във формулирането и прилагането на нейната парична политика, включително използването на всички нейни инструменти. Също така, трябва да се вземат предвид правомощията, които ЕЦБ има над БНБ. Това предполага създаването на нова правна рамка, която е различна от тази, установена с паричния съвет през 1997 г. В тази връзка е въведен изцяло нов Закон за БНБ.

Законът утвърждава два основни принципа, които са фундаментални за всички национални централни банки (НЦБ) в рамките на ЕСЦБ – независимост и отчетност.

В чл. 6 на новия ЗБНБ се подчертава институционалната независимост, която е описана в член 130 на Договора за ЕС и член 7 на Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, забраняващи на НЦБ и техните ръководни органи да търсят или получават указания от ЕС институции или органи, правителства на държави-членки или други органи. Също така, е забранено на тези институции и правителства да влияят на членовете на НЦБ, които вземат решения, влияещи на задачите, свързани с ЕСЦБ. За да отговаря националното законодателство на член 130 от Договора и член 7 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, то трябва да обхваща и двете забрани и да не ограничава тяхното приложение.

Съгласно член 7 от новия ЗБНБ, Българската народна банка ще отчита своите дейности пред парламента, като се уважават съществуващите разпоредби на ЕС, посочени в член 284, параграф 3 от ДФЕС и член 15 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. Предвижда се срокът за представяне на годишния финансов отчет на БНБ в парламента да бъде 30 юни на следваща година. Следва да се припомни, че досега този годишен финансов отчет на БНБ се представяше до 30 април на следваща година. Освен това се предвижда БНБ да извършва два пъти годишно отчет за своята дейност, в който прави преглед и оценка на дейността си през предходния период.

Съгласно плановете, новият законодателен акт, който регулира дейността на Българската народна банка, ще влезе в сила в момента, когато Република България официално приеме еврото като своя валута. Този момент ще бъде определен със специално решение на Съвета на Европейския съюз, което ще бъде взето въз основа на член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това решение ще отбележи началото на нов етап в икономическата интеграция на страната с останалите държави-членки на Еврозоната, като постави Българската народна банка в сърцето на европейската финансова система.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!