Адвокатска кантора - Нина Ботева

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

В средата на месец май, тази година, беше в внесен в Народното събрание на Република България Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Законодателните промени целят усъвършенстване на нормативната уредба относно интегриране в заетост на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда, прецизиране на разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта и достъпа на търсещите работа лица до посреднически услуги и преобразуване на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) в административна структура.

Съществена част от предложените мерки касаят все по-задълбочаващият се недостиг на работна сила изисква предприемане на действия за активиране на неактивните лица, облекчаване изискванията към работодателите, но също и за превенция на преминаване на безработните лица в групата на неактивните, както и скъсяване на прехода от безработица в заетост. В резултат на това се предлагат следните конкретни мерки:

1. Промяна на санкцията за лицата, чието участие в субсидирана заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение, от забрана за регистрация в бюрото по труда в забрана за участие в заетост или обучение, финансирано от държавния бюджет. По този начин лицата няма да бъдат изключени от търсещите работа лица, ще могат да ползват услуги за заетост, което ще е превенция за преминаване в групата на икономически неактивните, както и за участие в недекларирана заетост. В допълнение се предвижда безработните лица, започнали работа на субсидирани работни места, да останат регистрирани като търсещи работа лица. По този начин ще продължат да ползват услуги за заетост, което повишава шансът им за намиране на постоянна работа на първичния пазар на труда.

2. Намаляване на периода, след изтичането на който лицата имат право да се регистрират отново като безработни. Към настоящия момент срокът за нова регистрация в бюрата по труда е 6 месеца, считано от момента на прекратяване на предходната им регистрация като безработни. Промените предвиждат този срок да бъде намален на 3 месеца.

3. Разширяват се възможностите за търсещите работа лица да ползват регламентираните посреднически услуги по насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение, насочване към обучение на възрастни и насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната, независимо от мястото на регистрация.

4. Отменя се изискването към работодателите, кандидатстващи за субсидии по мерки за насърчаване на заетостта, да наемат безработни лица на работни места за длъжности, по които през последните три месеца не са прекратявали трудово правоотношение с работници и служители.

5. Регламентират се предоставяните от Агенцията по заетостта посреднически услуги като неотделима част от публичните ѝ функции и задачи по изпълнение на държавната политика по заетостта.

6. Агенцията по заетостта ще удостоверява обстоятелствата относно изискуеми публични задължения, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!