Адвокатска кантора - Нина Ботева

Нова правноорганизационна форма – ДПК (Дружество с променлив капитал)

Българският законодател промени Търговския закон, като създаде възможност да се учреди нова правноорганизационна форма – ДПК (Дружество с променлив капитал), чиято цел е ориентирана преимуществено към развиващите се иновативни стартъп компании. До средата на следващата година българската Агенция по вписванията трябва да осигури възможност за подаването на заявления, касаещи новия вид дружество.

С приетите промени се очаква привличането на чуждестранни инвестиции. Учредяването на ДПК не изисква набирането на първоначален капитал, в размерът който е необходим за учредяването на акционерно дружество – 50 000 лв.

В Търговския закон е предвидена нова „Глава петнадесета „а“ и възможността за регистрация на ДПК представлява прецедент, тъй като до този момент в Търговския закон не е била извършвана промяна, която регламентира нов вид търговско дружество. Дружество с променлив капитал може да е само предприятие, което има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 4 000 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лв. Дружеството може да бъде и учредено и от едно лице – ЕДПК. Капиталът на дружеството е променлив и не подлежи на вписване в търговския регистър. С решение на редовното годишно общо събрание, свикано за разглеждане на годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година. Капиталът на дружеството е разпределен в дялове. Дяловете от един клас са с една и съща номинална стойност, която не може да бъде по-малка от една стотинка. Дяловете може да бъдат различни по размер за отделните класове. Срещу поетите дялове съдружниците правят вноски.

Правата, които дружественият дял осигурява, са съразмерни с номиналната стойност на дела, освен ако е уговорено друго в дружествения договор. Правата по дружествения дял възникват със заплащане на вноската в капитала. Ако е уговорено в дружествения договор, дружеството може да издава дружествени дялове с особени права (привилегии). Дружествените дялове с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата по дяловете от един клас. Привилегированите дружествени дялове може да осигуряват повече от един глас в общото събрание на съдружниците, гарантиран или допълнителен дивидент или ликвидационен дял, право на обратно изкупуване на дружествените дялове, както и други права, предвидени в закона или в дружествения договор.

С дружествения договор може да се предвиди привилегированите дружествени дялове да са без право на глас. Когато дивидентът по привилегированите дружествени дялове без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде извършено през следващата година заедно с дивидента за тях, привилегированият дял придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите дялове се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

Дружественият договор може да предвиди, че определен клас съдружници или поименно определени съдружници имат привилегии при упражняване на правото на глас и/или право на вето при приемането на решения от общото събрание.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!