Адвокатска кантора - Нина Ботева

Законодателни изменения в Кодекса на труда

Последните законодателни изменения в Кодекса на труда осигуряват по-висока степен на прозрачност по отношение на условията на труд. По тази причина е изменено и европейското законодателство в тази област, като е приета Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (Директива 2019/1152/ЕС), с която е отменена и Директива 91/533/ЕИО. С новата Директива 2019/1152/ЕС са допълнени елементите на трудовото правоотношение, за които работниците и служителите трябва да получат информация в писмена форма от работодателя. За да осигури съответствие с изискванията на европейското законодателство, за Република България възниква задължение да допълни правата на работника или служителя по отношение на информацията, която им предоставя работодателят при сключване на трудов договор.

В тази връзка по-долу са посочени едни от най-съществените промени, отнасящи се до задължението за информиране на работника и служителя.

Създадено е ново задължение на работодателя, съгласно което при всяко изменение на трудовото правоотношение той да предоставя на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени. Предоставянето на информацията трябва да става най-късно до влизане в сила на изменението, а не както досега – при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението. Целта е информацията от работодателя да стане известна на работника или служителя своевременно, за да се гарантира подходяща степен на прозрачност по отношение на условията на труд и да се избегнат възможните трудови спорове.

Въведена е промяна, с която се дава възможност работникът или служителят писмено да предлага на работодателя изменение на трудовото правоотношение, за да премине от работа по срочен на работа по безсрочен трудов договор и/или от работа на непълно на работа на пълно работно време. Ако работодателят не приеме предложението, той е длъжен в срок до 1 месец да уведоми писмено работника или служителя, като мотивира отказа си. С въведеното задължение за работодателя за писмен мотивиран отказ се създава гаранция, че работодателят ще разгледа предложението и ще изложи обективни причини, в случай че не го приема. Целта е създаването на прозрачност и яснота в отношенията между страните по трудовото правоотношение и насърчаване на по-предвидима заетост, когато това е обосновано и възможно в съответното предприятие. Когато предложението е направено повече от два пъти за период от една година, работодателят не е длъжен да предоставя мотивиран писмен отговор на работника или служителя.

Допълнително се предвиждат задължения за работодателя да запознава работника или служителя с вътрешните правила за работната заплата, да осигурява информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съобразно предвидените възможности в трудовото законодателство, както и за организираните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения. Промените имат за цел гарантиране правото на работника или служителя да получава пълната информация относно трудовото правоотношение, което е предпоставка за по-голяма удовлетвореност от работата, както и за избягване на трудови спорове.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!