Адвокатска кантора - Нина Ботева

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

На 13 декември 2022 г. бяха обнародван промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промените са свързани с изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение и създаване на възможност за продължаване на тази помощ по нова схема.

Целта на схемата за държавна помощ е насърчаване на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляване на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост. Във връзка с това съгласно новите правила в ЗКПО данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък, да се предоставя само за проект за първоначална инвестиция, с обхват за периода 2015 г. – 2021 г., на данъчно задължено лице, което е микро-, малко или средно предприятие. По този начин ще продължи насърчаването на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляването на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост. Схемата ще се прилага за всички региони в страната с по-широкия обхват на първоначална инвестиция. Също така схемата при одобрение от страна на Европейската комисия ще продължи да се прилага по сходен начин на действащата до 31 декември 2021 г. схема за помощ.

Данъчната преференция се предоставя с цел да насърчи икономическата активност за микро-, малко или средно предприятия, като ги стимулира да инвестират в материални и нематериални активи в предприятия, намиращи се в общини с безработица, по-висока от средната за страната, като се очаква така да се запазят или увеличат нивата на заетост в тези общини. Това от своя страна ще спомогне за постигането на по-балансирано и по-устойчиво развитие на тези райони на страната и за преодоляването на вътрешнорегионалните, както и на междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Измененията в ЗКПО от друга страна променят условията, касаещи общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък. Уточнява се изрично, че не подлежат на принудително изпълнение публични задължения и задължения по санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, както и съответните лихви, свързани с тяхното невнасяне, когато към 31 декември на съответната година същите не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите. Тази промяна ще улесни данъчно задължените лица и ще намали предпоставките за съдебни спорове.

Измененията в ЗКПО на следващо място уреждат реда и начина за прилагане на Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Регламентират се правилата за временната солидарна вноска, която трябва да внасят дружествата, и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, за генерираните от тях свръхпечалби.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!