Адвокатска кантора - Нина Ботева

Промени в Закона за електронното управление

В края на месец февруари бяха обнародвани промените в Закона за електронното управление. С измененията се предвижда създаването на Министерство на електронното управление. Функциите, който ще изпълнява новосъздаденото министерство до този момент бяха в задължение на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което след тази законодателна промяна става Министерство на транспорта и съобщенията. В допълнение към това се закрива Държавна агенция „Електронно управление“.

Както е посочено в мотивите по приемането на Закона за електронното управление – създава се орган за осъществяване на политиката за електронно управление, а именно министър на електронното управление, който ще провежда държавната политика в областта на електронното управление и в областта на информационното общество и информационните технологии във взаимодействие с другите органи на изпълнителната власт. В мотивите се изброяват и конкретните правомощия, които ще изпълнява министъра на електронното съобщение, а именно:

  • да разработва и внася за приемане от Министерския съвет Стратегия за развитие на електронното управление в Република България и стратегии в областта на информационните технологии и информационното общество и да осигурява изпълнението им;
  • да реализира проекти със значение за всички администрации в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество;
  • да подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна, в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество и да осигурява изпълнението на международните договори в тези области;
  • да осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество, свързани с членството ѝ в Европейския съюз и в международни организации, включително като представлява Република България в международните организации в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество;
  • да подпомага разработването и въвеждането на стандарти и стандартизационни документи, свързани с електронното управление, информационните технологии и информационното общество;
  • да участва в работата на международните организации по стандартизация и в техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронното управление, информационните технологии и информационното общество;
  • да утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество;
  • да осъществява междуведомствена координация при подготовката и внасянето на проектите на нормативни актове на Министерския съвет в областта на електронното управление, информационните технологии и информационното общество;
  • както и да упражнява и други правомощия, предвидени в Закона за електронното управление или в друг нормативен акт.  

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!