Адвокатска кантора - Нина Ботева

Промени в режима за командироване на работници и служители в страната

На 22.03.2023 г. Министерският съвет на Република България прие промени в режима за командироване на работници и служители от една страна в страната и от друга страна в чужбина. По-долу са разгледани законодателните промени, които касаят командировките в страната.

С предложените промени в Наредбата за командировките в страната (НКС) се предвижда повишаване на минималния размер на дневните пари от 20 на 40 лева. По този начин се гарантирана адекватен размер на дневните пари на командированото лице, за да покрива разходите за храна при командироване в страната. Предвижда се и възможност да се заплащат дневните пари до 200 на сто от нормативно определения минимум по преценка на командироващия или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители. С промените се предвиждат и други изменения, с които регулирането на обществените отношения при командироване в страната да е в съответствие с изменените социално-икономически условия.

Част от тези други законодателни промени например касаят изключването на определени категории лица от обхвата на командированите. Не се считат за командировани лицата, които изпълняват длъжности като снабдители, доставчици, куриери, раздавачи и други, при които характерът на работата е свързан с пътуване между различни населени места.

На следващо място е предвидена възможност заповедта за командироване да се създава като електронен документ. В този случай е задължително да се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Тази възможност ще намали административната тежест на предприятията, които могат да се възползват от цифровите технологии, като се гарантират правата на страните по трудовото правоотношение.

Промените предвиждат командированите за повече от 1 месец да им се разрешава не по-малко от един път месечно през някой от почивните и празничните дни да се завръщат по тяхно искане в мястото на постоянната си работа, като им се заплащат пътните разноски. За тези дни не се заплащат дневни пари.

В НКС се определя, че при ползване на лично моторно превозно средство на командирования се изплащат пътни пари равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско). Преди тази законодателна промяна НКС предвиждаше, че пътните пари са съобразени с разхода на моторното превозно средство за най-икономичния режим на движение, т.е. само за извънградско движение, което води до невъзможност да се покриват реалните разходи за гориво. При командироване е обичайно движението да е както между различни населени места (т.е. извънградско), така и в рамките на населени места. С оглед обективно отчитане на пътните разходи при командироване се определя, че маршрутът и разстоянията се определят в километри по пътната мрежа, а не само по републиканската пътна мрежа.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!