Адвокатска кантора - Нина Ботева

Месечен бюлетин – Август 2020 година

На 07.08.2020 г. в „Държавен вестник“ беше обнародвана НАРЕДБА № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (по-нататък само Наредбата). С Наредбата се подпомагат се земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19. С подкрепата, която се предвижда в Наредбата се цели:

  1. гарантиране конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на земеделските стопанства;
  2. осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти;
  3. запазване здравето на заетите в селското стопанство.

Финансова помощ се предоставя на кандидати, които осъществяват дейността си на територията на Република България.

Подпомагането по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ се предоставя в три подмерки:

  1. подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ – за земеделски стопани, извършващи дейност в секторите „Растениевъдство“ за културите от приложение № 1, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и/или „Пчеларство“;
  2. подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ – за земеделски стопани, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за селскостопански култури, различни от тези в приложение № 1, и/или сектор „Животновъдство“ (свине и птици);
  3. подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ – за микро-, малки и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и признати групи и организации на производители.

Условията за допустимост на съответните кандидати, както и подпомаганите дейности в съответствие с посочените по-горе подмерки е уредено в Глава I от Наредбата. Следва да се отбележи, че финансовата помощ се предоставя при спазване на следните условия:

  1. под формата на еднократна сума;
  2. само по една от посочените по-горе подмерки, като не се допуска тяхното комбиниране;
  3. до 7000 евро за земеделските стопани (допуснати за подпомагане по подмярка 21.1 и 21.2) и до 50 000 евро за кандидати (допуснати за подпомагане по подмярка 22.3).

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!