Адвокатска кантора - Нина Ботева

Месечен бюлетин – Декември 2020 година

В средата на месец ноември в българския „Държавен вестник“ беше обнародван Закона за изменение и Гражданско-процесуалния кодекс (ЗИДГПК). Със ЗИДГПК се внасят промени не само в Гражданско-процесуалния кодекс, но в Административно-процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Целта на ЗИДГПК е да представи новата нормативна уредба за използването на видеоконференцията в гражданския и административния процес, както и да разшири възможностите за използването на видеоконференцията в наказателния процес.

Използването на видеоконференцията е предвидено да се използва при провеждане на разпити и изслушвания в гражданските и административните производства. До този способ се прибягва, когато административният орган или съдебния състав и свидетелите, вещите лица, страните, преводачите или тълковниците се намират физически на различни места на територията на Република България.

Към момента съдебните производства по граждански и административни дела се извършват в съдебните зали, като всички участници присъстват лично (физически). С влизането в сила на ЗИДГПК се преодолява този недостатък. Освен това, с възможността за използването на видеоконференцията в посочените по-горе производства се създава възможност за събиране на доказателства от разстояние, без да се накърняват нечии процесуални права. В допълнение към тези предимства трябва да се посочи, че видеоконференцията намалява разходите за провеждането на гражданските, административните и наказателните производства.

Основните промени в Гражданско-процесуалния кодекс са свързани с:

  1. Регламентацията на възможността за извършване на устен превод чрез видеоконференция.

Посочената възможност е валидна и за тълковника. С използването на видеоконференцията в тази връзка ще се намалят случаите на отлагане на делата заради липсата на преводач или тълковник. По този начин се намаляват и самите разходи, които съдебната система плаща на тези лица за извършваните от тях услуги.

  1. Събиране на доказателства чрез видеоконференция.

Предимствата на видеоконференцията в тази насока са, че ще се намали общото време за приключването на съответните съдебни дела.

  1. Изготвяне на протокол за процесуални действия, извършвани чрез видеоконференция.

Огромното предимство в тази връзка е че когато се налага поправка или допълнение в протокола от съдебното заседание, който е бил изготвен чрез видеоконференция – може да стане само въз основа на записа на видеоконференцията.

  1. Създаване на легална дефиниция на понятието „видеоконференция“.

Видеоконференция – комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места.     

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!