Последните промени в Закона за COVID-19 по отношение на трудовите възнаграждения

  • 14/04/2020 12:31
  • |
  • 0 коментара

На 9 април 2020 г. влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С измененията се предвиждат не само промяна в някои от съществуващите текстове, но и са създадени изцяло нови разпоредби.

Например изцяло нов текст е този в чл. 24 от изменителния закон, в който се предвижда сроковете за приемането на вътрешните правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) да спрат да текат до отмяната на извънредното положение. Преди въвеждането на извънредното положение (на 13.03.2020 г.), съгласно § 6 от ЗМИП всички лица, които са задължени да прилагат мерките срещу изпирането на пари и които са приели вътрешни правила в тази насока следва да приведат последните в съответствие с националната оценка на риска. Срокът за преправянето на вътрешните правил в съответствие с изискванията на националната оценка на риска е 6-месечен от датата на публикуване на националната оценка на риска (09.01.2020 г.). С други думи крайният срок е 9 юли 2020 г. Това означава, че предвид двумесечния срок на извънредното положение (13.03. – 13.05.2020 г.) срокът за привеждането на вътрешните правила относно мерките срещу изпирането на пари се удължава до 9 септември 2020 г.

Пример за промяна на съществуваща разпоредба в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е тази, свързана с § 6 от посочения закон. Преди влизане в сила на Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (9 април 2020 г.), съгласно § 6 държавата, чрез Националния осигурителен институт подпомагаше работодателите като превеждаше 60 на сто от размера на осигурителния доход, вземайки предвид данните за осигурителния доход за месец януари. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация и са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. Това означава, че работодателят е подпомогнат в изплащането на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, но работодателят следва да заплати в пълен размер дължимите осигурителни вноски върху заплатите. С измененията от 9 април 2020 г. на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение – държавата прие регламентация, че ще подпомогне работодателите (тези, които отговарят на съответните условия, предвидени в акт на Министерския съвет), не само с изплащането на трудовите възнаграждения, но и с внасянето на осигуровките по тях. Размерът на тази помощ е 60 на сто върху дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя – работодател.

© 2017 - 2021 Всички права запазени