Месечен бюлетин - Март 2021 година

  • 30/03/2021 14:25
  • |
  • 0 коментара

На 12.03.2021 г. в „Държавен вестник“ бяха публикувани промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Със законодателните промени се промени обхвата на задължените субекти, които следва да прилагат мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Задължените субекти по ЗМИП са посочени в чл. 4 от едноименния закон. Отпадането на съответните категории субекти от обхвата на чл. 4 на ЗМИП могат да бъдат обособени в три групи. Първата група включва лица, които не са свързани с установени рискови събития в доклада на Националната оценка на риска, като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите.

Втората група включва лицата, по отношение на които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация по реда и условията на ЗМИП, като органите на Национална агенция по приходите и митническите органи.

Третата група включва лица, чиято дейност е свързана с установени рискови събития в доклада на Националната оценка на риска, но за които е сметнато за целесъобразно да не се прилага реда и условията в ЗМИП, а друг подходящ и ефективен начин. Тази група включва търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори.

По отношение на професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в наднационалната оценка на риска от изпирането на пари професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари.

В обобщение следва да се посочи, че следните категории субекти отпадат от обхвата на ЗМИM, а именно:

  • органите по приватизацията; лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки; възлагащи органи и възложители при сключване на концесионни договори; юридически лица, към които има взаимоспомагателни каси, както и професионални съюзи и съсловни организации;
  • пазарните оператори и/или регулирани пазари; централните депозитари на ценни книги; органите на Национална агенция по приходите и митническите органи;
  • Българската народна банка е длъжна да прилага съответните законови мерки в случаите, когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица;
  • От всички професионални спортни клубове, задължени субекти остават само футболните.

Промените в ЗМИП ще доведат до намаляването на административната тежест за посочените по-горе категории лица. С приетите промени в ЗМИП се въведе изменение и на други разпоредби, които целят конкретизация на спорни моменти, с което се повишава ефективността на контрола по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

© 2017 - 2021 Всички права запазени