Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

  • 06/05/2020 18:06
  • |
  • 0 коментара

В края на месец април 2020 г., Народното събрание прие промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (по нататък само Закона или ЗТРРЮЛНЦ). Промените в Закона целят да намалят административната тежест върху бизнеса от една страна и от друга страна да създадат предпоставка за изграждането на Централизирана административна информационна система за подаване на годишни финансови отчети и статистически данни. Тази система предвижда интеграция на информационните системи на Национална агенция за приходите, Националния статистически институт и Агенция по вписванията. С обединяването на тези системи бизнесът ще бъде облекчен като ще има задължението да подава данни само към една институция, а не както това се прави сега – едни и същи данни се подават няколко пъти от едно и също лице към различни институции. 

Промените в ЗТРРЮЛНЦ предвиждат, че считано от 1 януари 2022 г. държавна такса за обявяване на годишни финансови отчети в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не се дължи. Също така от тази дата заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността се подават само по електронен път.

Измененията в ЗТРРЮЛНЦ установяват, че в сила от 24 април 2020 г. до отмяната на извънредното положение с акт на Министерския съвет може да се въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини. На лице, което в търговски обект наруши изискванията, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 25 000 лв., а при повторно нарушение в същия обект – имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните. В допълнение, правителството може с акт да въвежда временна забрана за внос на определени храни от държави, които не са членове на Европейския съюз, при спазване на международните договори, по които Република България е страна.

© 2017 - 2021 Всички права запазени