Период на застой по отношение на паричните и непаричните последици от COVID-19

  • 20/04/2020 14:37
  • |
  • 0 коментара

На 13 март 2020 г. българският парламент прие Закон за извънредното положение, с който обяви такова в страната, първоначално определено да продължи един месец и впоследствие удължено с изменения в горепосочения закон от 9 април („Изменителен акт“), в който е определено, че извънредното положение следва да приключи на 13 май 2020 г. В съответствие със закона, българското правителство прилага пакет от мерки, насочени към бизнеса и физическите лица за смекчаване на икономическото въздействие от COVID-19. Българският парламент въведе период на застой по отношение на паричните и непаричните последици, които произтичат от неизпълнение на плащания по всички видове договори, наред с други мерки в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение („Закон за извънредно положение“ или "Законът"). Този период, в който относно договорите: не се начисляват лихви за забава и неустойки; не могат да бъдат обявенени за предсрочно изискуеми и не могат да бъдат развалени поради неизпълнение, обхващат следните видове сделки:

  • договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции; и
  • договори за оперативен и финансов лизинг.

Посочените по-горе договори обикновено предполагат периодични плащания.

© 2017 - 2021 Всички права запазени