Месечен бюлетин - Септември 2019 година

  • 30/09/2019 11:57
  • |
  • 0 коментара

В началото на март 2018 г. беше обнародван Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ). С този нормативен акт се регламентират обществените отношения, свързани с разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи; осигуряването на достъп до и ползването на съществуваща физическа инфраструктура; правата и задълженията на мрежовите оператори, на възложителите на строежи, собствениците на недвижими имоти, носителите на ограничени вещни права, лицата, които управляват или ползват недвижими имоти и наемателите.

В ЗЕСМФИ се въведе понятието „Единната информационна точка (ЕИТ)“, която представлява електронна платформа, обединяваща и систематизираща информацията относно процедурите и нормативните актове, регламентиращи разполагането и поддържането на инфраструктура, включително органите, компетентни да издават актове в областта и съответните им такси. Гарантиран достъп до всички налични образци на документи за получаване на разрешения и други актове, свързани с изграждането на инфраструктура. Осигурени са условия за попълване и подаване по електронен път на заявления и документи, необходими за разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и за получаване на информация за хода на разглеждането им от компетентните органи.

Условията и редът за предоставянето на достъп до информацията, която се съдържа в ЕИТ се регламентирани в Наредба за форматите на данните и за реда и условията за представянето на достъп до информацията в Единната информационна точка (по-нататък Наредбата), която беше публикувана в средата на септември в „Държавен вестник“. Целта на Наредбата е да се уредят реда и начина за предоставяне на информация от и на Единната информационна точка. ЕИТ е създадена като географска информационна система и е необходимо да се установят конкретни технически правила, които ще направят възможно ефективното прилагане на чл. 4 от ЗЕСМФИ и ще доведат до изпълнението на заложените в него цели за ефективен и лесен достъп до информация по отношение на физическа инфраструктура. Така ще се създадат условия за ускорено разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, намаляване на инвестиционните разходи, осигуряване на ефективен контрол, респективно все по-пълно задоволяване на нуждите на потребителите от съвременни и разнообразни електронни съобщителни услуги.

© 2017 - 2019 Всички права запазени