Месечен бюлетин - Ноември 2019 година

  • 25/11/2019 13:56
  • |
  • 0 коментара

В края на месец октомври бяха направени значителни промени в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), предвид въвеждането на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014).

С измененията на ЗПФИ се въвеждат изисквания за непрекъснатост на дейността на централните депозитари на ценни книжа дори в случаите на извънредно натоварване, така както това е уредено в Регламент (ЕС) № 909/2014. В този смисъл в новия чл. 227н, ал. 1 от ЗПФИ се постановява, че централният депозитар на ценни книжа изготвя и поддържа план за възстановяване със съдържание съгласно чл. 8, параграф 3 от Делегиран регламент № 2017/392 от 11.11.2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните изисквания за централни депозитари на ценни книжа (ОВ, L 65/145 от 10.03.2017 г.). 

Въвеждането на изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 в българското законодателство налага промени в други закони. В резултат на това в § 67 от ЗПФИ се предвиждат промени в Закона за кредитните институции, съгласно който се възлагат нови правомощия на Българската народна банка във връзка с: издаване, отказ за издаване и отнемане на лиценз за извършване на банкова дейност на централните депозитари на ценни книжа и на определените от тях лица за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014; надзора съгласно чл. 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 на дейността по предоставяне на спомагателни услуги от банков тип и за изпълнение на пруденциалните изисквания по чл. 59 от Регламент (ЕС) № 909/2014; и правомощията по чл. 39, параграф 3 и чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.).

Промени са предвидени и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, където е предвидено създаването на централен регистър на ценни книжа. Воденето на този регистър, съгласно чл. 127а, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е задължение на „Централен депозитар“ – АД, който е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което управлява система за сетълмент на ценни книжа, посочена в раздел „А", точка 3 от Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и предоставя най-малко още една от основните услуги, посочени в раздел „А" от Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014. В централния регистър на ценни книжа се вписва информация за централните депозитари на ценни книжа, при които са регистрирани съответните емисии безналични ценни книжа. Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на Република България, има действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа.

© 2017 - 2021 Всички права запазени