Компенсации за работодателите

  • 28/04/2020 12:47
  • |
  • 0 коментара

На 1 април 2020 г. в „Държавен вестник“ беше публикувано Постановление № 55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (по-нататък само Постановление № 55). Две седмици след обнародването на Постановление № 55, Министерският съвет в Република България внесе изменения в него.

Постановление № 55 беше прието с цел да подпомогне работодателите, които в резултат на обявеното извънредно положение в страна преустановяват изцяло/част от работата на предприятието или на служителите си, както и когато работодателят е въвел непълно работно време в предприятието или в негово звено. Когато е налице такова преустановяване на работата, работодателите имат право на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

Компенсациите са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, който е засегнат от мерките на работодателя. Условието към работодателите е те да запазят заетостта на своите служители след изтичането на периода, през който се изплащат компенсациите. Работодателите са длъжни да запазят при себе си съответните служители за период, който е равен на времето през което са получавали компенсации за тях. С други думи, ако работодателят например получава компенсация за един служител в рамките на един месец, то работодателят ще е длъжен да задържи този служител поне още един месец при себе си, след като се преустанови изплащането на компенсация към работодателя.

Следва да се отчете обстоятелството, че изплащането на компенсациите към работодателите се допуска за периода през който предприятието (съответно служителите) е преустановило своята дейност, но за не повече от 3 месеца.

Постановление № 55 посочва случаите, когато компенсации не следва да се платят, а именно когато съответните:

  • работници и служители не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
  • работници и служители ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
  • работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

В Постановление № 55 се определят подробно критериите, на които следва да отговаря конкретният работодател, за да получи компенсации. Един от тези критерий е той да осъществява икономическа дейност, която е посочена в Приложение № 1 към Постановление № 55. Това означава, че от правото за изплащане на компенсации няма да могат да се възползват всички работодатели, а само тези, които в най-голяма степен са засегнати от въведените мерки заради извънредното положение.

© 2017 - 2021 Всички права запазени