COVID-19 и неговото въздействие върху трудовата заетост

  • 10/04/2020 13:46
  • |
  • 0 коментара

С приетия на 23.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. се въведоха промени в Кодекса на труда. Главно те са свързани с възможността за възлагане на надомна работа и работа от разстояние по време на извънредното положение от страна на работодателя независимо от съгласието на работника или служителя. В този случай се изменя само мястото на работата, без да се променят другите условия по трудовия договор.

В останалата си част промените в Кодекса на труда, свързани с извънредното положение се изразяват във възможността работодателят да преустанови работата на цялото или на част от предприятието или само на отделни работници и служители за целия период на извънредното положение или на част от него. Ако работодателят е предприел такива мерки, то той има право да предостави платен годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. Тази възможност се допуска и по отношение на работник или служител, който все още няма 8-месечен стаж при работодателя (независимо от правилото в българското законодателство, че право на такъв отпуск имат само лицата, които са работили най-малко 8 месеца при същия работодател). Освен това се допуска възможността да се установи и непълно работно време за работници и служители за посочения период, но само ако те преди това са работили на пълно работно време.

Без оглед на предприетите мерки от страна на работодателя по отношение на дейността на предприятието следва да се има предвид, че:

  • Времето, през което се ползва платен или неплатен отпуск от страна на работника или служителя се признава за трудов стаж;
  • За времето на преустановяване на работата (за цялото или част от предприятието или по отношение на определени работници или служители), работникът или служителят имат право на пълния размер на брутното си трудово възнаграждение.     

На 2 април бяха предложени изменения в Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, но в Кодекса на труда не се предвиждат промени.

© 2017 - 2021 Всички права запазени