Българското правителство отмени извънредното положение

  • 18/05/2020 14:59
  • |
  • 0 коментара

Извънредното положение в България, наложено заради коронавируса продължи до 13 май 2020 г. След тази дата българското правителство отмени извънредното положение, но запази действието на редица противоепидемични мерки. Действието им засега е предвидено да продължи до 14 юни 2020 г. В резултат на това, българският парламент прие Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (по нататък Закона/ът), който беше обнародван в „Държавен вестник“ на 14 май. От особено значение е предвиденият двумесечен срок след отмяната на извънредното положение (13 май), в който:

  • се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След изтичането на този срок публичните продани и въводи във владение се насрочват наново, за което не се дължат такси и разноски;

 

  • не се налагат запори по банкови сметки на общини;

 

  • не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение – ако е налице забава за плащане на задължения по кредити от страна на частноправни субекти към кредитните институции. Въпреки това, правилото не се прилага, когато финансирането на частноправните субекти е станало от дъщерни дружества на банките, включително, когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица;

 

  • Общинските съвети могат да приемат решение за намаляване или изцяло освобождаване от заплащане на вноските за наем и ползване на държавна и общинска собственост, предоставена на физически и юридически лица;

 

  • не се прилага Законът за обществените поръчки.

В Закона е предвидено също така Българската банка за развитие да се заеме с управлението на съответните средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014 – 2020 г, но само когато има специално решение за това на Министерския съвет в България.

В сферата на туризма Законът предвижда субсидиране на българските туроператори. До 13 май 2022 г. всеки български въздушен превозвач има право на държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка в самолета. Условието е самолетът да извършва чартърни полети до Република България с цел туризъм и полетите да бъдат с капацитет не по-малко от 100 места. Законът предвижда летният сезон в България да започне от 1 юни, като концесионерът (наемателят) на морския плаж е длъжен да предостави чадъри и шезлонги на посетителите с намалени цени поне на 50%, имайки предвид цените от миналата година или максимално посочените цени в концесионния договор.

Законът предвижда всички срокове, които са спрели да текат по време на извънредното положение, обявено със Закона за извънредното положение от 13 март 2020 г. – да продължат да текат след 20 май 2020 г.

Законът на следващо място обявява, че се удължава срокът за подаване на документи за продължаване на продължителното пребиваване на чужденците в България. Ако срокът на чужденец с разрешено продължително пребиваване изтича до три месеца от отмяната на извънредното положение – т.е. до 13 август, то той има право до тази дата да подаде заявление за продължаване на пребиваването.

Законът предвижда и промени в Кодекса на труда. Така например, в случай на неплатен отпуск до 60 работни дни, използван през 2020 г. се зачита за трудов стаж.

В заключение Законът удължава срока, в който министърът на финансите трябва да приведе Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане с  правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и съответните наредби от същия закон. Хармонизиране на правната уредба между посочените нормативни актове трябва да стане до един месец след отмяната на извънредното положение – т.е. до 13 юни.

© 2017 - 2021 Всички права запазени